(فعلا!) با سه شخص دردِ دل نکنید:

کسی که موقعیت شما رو درک نمیکنه

کسی که همه چیز رو به شوخی میگیره

و کسی که رازدار نیست!