در فراسوی افق، بخش هایی از جهان وجود داره که اون قدر از ما دورند که در تاریخ 13 میلیاردساله ی جهان، زمان کافی برای رسیدن نور اون ها به ما وجود نداشته!