یه روز حس نوشتن هست ولی فرصت نیست ، یه روز فرصت هست ولی حسش نیست !