در چشم آفتاب ، چو شبنم زیادی ام

چون زهر هرچه باشم ، اگر کم زیادی ام


جان مرا مگیر خدایا که بعد مرگ
توی برزخ و بهشت و جهنم زیادی ام

قرآن به استخاره ورق خورد کیستم ؟!
بین برادران خودم هم زیادی ام !

گریه های امپراطور / فاضل نظری


این چندوقت کتاب های متعددی خوندم و در واقع رکورد کتاب خونی خودم رو زدم !، خیلی دلم میخواد راجع بهشون بنویسم، اما صبر می کنم، چون نیاز دارم ازمرحله ی تفکر وخوندن و حرف زدن به مرحله ی عمل برسم که این راه بس دشوار و طولانی است...

تفکر و رویاپردازی رو دوست دارم و مهم ترین بخش زندگیم هستند، اما تصمیم گرفتم که دیگه کمتر حرف بزنم و تفکراتم درون خودم باشه، به قول نادرجان ابراهیمی : حرف درست ، حرفی است که همراه عمل باشد و نه مقدمه ی آن. حرف اگر مقدمه باشد ، حتی همان یک لحظه یی که زودتر از عمل وارد میدان می شود ، همه ی کارها را خراب می کند. و در عین حال این فرصت را به خیلی ها می دهد که یک عمر، فقط حرف بزنند. و همیشه بگویند : در مقدمات عملیم... ، با ساده ترین و آسان ترین عمل آغاز کردن و درباره ی آن سخن گفتن، بسیار نتیجه بخش تر از آن است که با منطقی ترین و مقبول ترین سخنان آغاز کنیم تا به عمل برسیم...+ ملت گونه هاشون چال داره ، مال من رشته کوه های آتش فشانی !!!
اونم نه از نوع غیرفعال یا نیمه فعال ... فعال فعال فعال ...