هر جا حرف از حسین می زنند ، یاد حق می افتم ، حق هایی که پایشان ایستادم یا ... گاهی می گویم پای حق می ایستم و تاآخرش می روم و گاهی ... گاهی فقط می گویم ، نمی توانم مثل حسین باشم ، حسین بودن اراده می خواهد و البته صبر... هنوز درگیر حق وباطلم ... حقی که بسیار سخت است اما همیشه از آن دم زده ام و باطلی که دیگران در گوشم می خوانند و انتخابش آسان... گاهی فکر می کنم اطرافیان حسین چه انسان های والایی بودند که پای تصمیم او ایستادند... دلم دوستی می خواهد که مردانه پای تصمیمم بایستد و در گوشم آن قدر زمزمه نکند تا دست بردارم از حق... حقی که بسیار دوستش می دارم ...


+ تک نوازی سه تار از آلبوم ای قطره های باران علیرضا قربانی