خدا
من از اوناییم که همش دلم تنگ میشه اما خجالتیم
تو همونی که هر دقیقه دقیقا میدونی تو چه حالتیم ...

Puzzle Band#


+ عیدتون مبارک :)