یک فروند دانشجوی صفری فردا کله ی سحر احتمالا مجهز به یک عدد خودکار و یک کاغذ محض خالی نبودن عریضه، رهسپار دیار دانشگاه می شود.

خبرهای رسیده حاکی از آن است که دانشکده ی ایشان این سر شهر است و خوابگاه آن سر شهر، حوالی خلدبرین!!!