"ما در سراسر دریای جنوب، جاده های دریایی پهناوری خواهیم گشود، تا بتوانیم با هندیان و چینیان و ملت های دیگر، روابط دوستی و تجارت برقرار کنیم، و در صورت ضرورت با قطره قطره خون پاک خود،سرخ سرخ خواهیم کرد و بر این جاده های آبی سرخ، باز هم کشتی های مان را خواهیم راند، تا این جاده های خونین همچون یادگاری از ایمان ما، استقلال طلبی ما، و آزادی خواهی ما برای فرزندانمان باقی بماند. "

بر جاده های آبی سرخ، نادر ابراهیمی


وقتی جلد سوم رو خوندم و فهمیدم این کتاب هفت جلد دیگه هم داره، انگار دنیا رو به من دادن...

کتابفروشی ها پُرند از کتاب هایی که که مربوط میشه به تکرار روزمرگی های یک شخصِ بیکارِ حراف -چه شخص امریکایی یا ایرانیِ امریکایی طور- ولی کتابی از جنس سبک تکرارنشدنی نادر ابراهیمی کمه، خیلی کم.

سعی می کنم تک جملات نادر ابراهیمی در این کتاب رو به مرور تو قسمت سخن کوتاه قرار بدم.