این هفت خوان تمومی نداره!، من موندم و انتخاب رشته. حالا به این فکر می کنم که من اصلا از کجا آمدم و آمدنم بهر چه بود؟!!