این که در زندگی منتظر معجزه باشیم ، بر عبث پاییدن است ، معجزه در تعریف عامیانه چیزی هست که در وقت ناتوانی و درماندگی و یکرنگ شدن زندگی یکهو بیاد و همه چیز رو کن فیکون کنه ، خوب اگر قراره ناگهانی بیاد پس چرا منتظرش هستیم ، و اگر قراره منتظر باشیم که اون وقت معجزه تعریف خودش رو از دست میده و دیگه اون شیرینی ناب رو نداره ...