نقش و نگارت را دوست دارم 

با رنگ تو خو گرفته ام من

سخت است گر نبینم تو را روزی 

ای کاشی دستشویی :)


+ این نمونه ای از شکوفا شدن استعداد های بنده زمان امتحانات مدرسه بوده :)