وصل ... وصل ... قطع ... قطع ... وصل ... وصل ... تمام شدن ترافیک ... پرداخت ... وصل ... وصل ... پایان اشتراک ... پرداخت ... وصل ... وصل ... وصل ... قطع ... قطع ... قطع ... قطع ... تماس با پشتیبانی (نتیجه: مشکل از گرمی هواست ، صبر کردن تا خنک شدن هوا ) ... قطع ... وصل ... افت سرعت به زیر خط فقر ... تماس با پشتیبانی (نتیجه: بی ظرفیت بودن خط و عدم امکان سرعت بیش از این) ... افت بیشتر سرعت ... شکایت از سرویس دهنده به سامانه شکایات وزارت ارتباطات ... تماس سرویس دهنده و ارائه استدلال های فوق منطقی و رسیدن کاربر به این مفهوم که «غلط کردم !»