چند لحظه وقت بگذاریم و بیاندیشیم ، اما این بار نه به دغدغه ها ،  نه به گذشته و نه آینده ، به این لحظه و چیزهای دوروبرمان ، به چیزهایی بنگریم که همیشه هستند و بودنشان برایمان عادت شده است. عادت ، شکل نازیبای لحظه هاست ، وقتی عادت داشته باشی ، آن دیگر نه برای تو زشت است و نه زیبا ، اصلا انگار نیست ، حرکت لحظه ها را برای خودمان اسلوموشن کنیم ، زیبایی شان را آن وقت می بینیم ، درک می کنیم ، حالا دیگر نمی خواهی بگذرد ...